db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte kořenovky na facebooku

Kořenové čistírny odpadních vod - kořenové čističky - KČOV

Kořenová čistička je vhodným a ekonomickým řešením pro rodinné domy, obce i podniky. Kořenové čistírny jsou šetrné vůči přírodě a ekonomicky výhodné. Kořenové čističky jsou vhodným řešením pro náročné uživatele, kteří nechtějí trávit čas údržbou klasické domovní čistírny.

Rádi Vám zajistíme projekt kořenové čističky (KČOV).

Hlavními výhodami kořenových čistíren jsou:
 • Kořenové čističky nepotřebují žádnou elektrickou energii
 • Velmi nízké provozní náklady kořenovky a minimální údržba
 • Dobře snáší nestálý přítok odpadní vody a nestálou kvalitu odpadní vody.
 • Minimální náchylnost k haváriím systému kořenové čističky
 • Kořenovky lze je umístit na jinak obtížně využitelné pozemky
 • Díky ekologickým procesům nejsou kořenové čističky hlučné a nevydávají zápach
 • Zkrášlují životní prostředí a zapadnou do krajiny, kořenové čistírny vytváří přírodní biotop

Kořenové čistírny odpadních vod pro rodinné domy se skládají z těchto částí:

 1. Septik - Pro dlouhou funkčnost a životnost kořenového filtru je třeba zadržet maximální množství NL (nerozpustných látek).
  Tedy laicky řečeno, čím lepší předčištění, tím delší životnost kořenové čistírny. Z toho důvodu dodáváme jako pvní stupeň čištění před KČOV čtyřkomorový septik, který zajišťuje dostatečné předčištění.

 2. Rozdělovací potrubí - slouží k rovnoměrnému rozdělování vody po šířce kořenového filtru. Je vybaveno otvory tak, aby při natékání voda vytékala po celé šířce filtru

 3. Kořenový filtr - Zahloubená jáma vyložená nepropustnou izolační folií a vyplněná štěrkem vhodné frakce. Folie zabraňuje pronikání znečištěných vod z kořenové čistírny do podloží a štěrková náplň zajišťujě vhodné prostředí pro anaerobní čistící procesy na kořenech vodomilných mokřadních rostlin. Kořenovka čistí díky anaerobním bakteriím a filtraci přes kořenový filtr.

 4. Regulační šachta - Regulační šachta slouží pro regulaci výšky podpovrchové hladiny vody v kořenovém filtru. Hladina vody se drží pod povrchem štěrku (asi 5 -10 cm), a proto se kořenová čistička nestává hnízdištěm komárů a nezapáchá. Odpadní voda natéká na jednom konci a gravitačním samospádem pomalu prochází celým objemem čističky.

 5. Rostliny - Mají doplňkovou čisticí funkci - debírají z vody živiny a dodávají do filtru kyslík. Sázíme především takové, které dělají kořenovou čistírnu krásnou. Od jara do podzimu se můžete kochat jejich květy. Používáme blatouch, vodní kosatec, sibiřský kosatec, kyprej vrbici, orobinec, sítinu, zevar, skřípinu a různé druhy ostřic. Rostliny pro kořenovou čističku Vám také rádi dodáme.

Využití kořenových čistíren

Kořenové čističky se využívají k čištění odpadních vod s obsahem organických a anorganických látek a vod s mikrobiálním zatížením. Organické látky jsou v "kořenovkách" velmi efektivně odstraňovány a velká účinnost poklesu kontaminantů byla vysledována v případě železa, manganu a těžkých kovů. Odpadní vody s mikrobiálním znečištěním jsou po průchodu kořenovou čističkouzbaveny více jak 95% nebezpečných bakterií .
Dle nařízení vlády 229/2007 Sb. jsou u malých zdrojů znečištění do 500 EO (obyvatel) sledovanými parametry: BSK5 (biochemická spotřeba kyslíku), CHSKCr (chemická spotřeba kyslíku) a obsah NL (nerozpuštěné látky). V tomto směru kořenové čističky plně postačující svojí účinností (dosahovaná průměrná účinnost je 85%, 75%, 85%). Účinnost při čištění amoniaku, dusíku a fosforu jsou nižší (40 - 45%). Míru účinnosti lze však zlepšit i u těchto složek, jako u každé jiné ČOV, např. zvýšením sorpční kapacity filtrů, nebo v případě mokřadu, prodloužením doby filtrace v kořenovém poli.

Obecní kořenové čistírny - řešení pro obce

V České republice je v současné době v provozu více než 400 kořenových čistíren, které jsou u nás stavěny přibližně od roku 1989. Je nutno říci, že všechny čistírny, u kterých není podstatným způsobem překračována jejich kapacita, nebo zanedbána údržba, fungují i po dlouhých letech s velmi dobrými čisticími parametry. Investiční náklady kořenové čistírny závisí na konstrukčním řešení, morfologii terénu a dostupnosti pozemku. Ceny u klasických kořenových ČOV první generace se pohybují kolem 15 tis. Kč/EO (ekvivalentního obyvatele). Náklady u čistírny druhé generace se pohybují v kolem 20 tis. Kč/EO. Důležitý je také výběr vhodného pozemku, kde je nutno uvažovat s prostorem cca 5m2/obyvatele účinné čistící plochy a další prostor pro budoucí rozvoj, obslužnou komunikaci a manipulační plochu. Vzhledem k záboru nejčastěji zemědělských pozemků, však cena za případný odkup pozemků není vysoká. V případě záboru pozemků ve vlastnictví státu např. Pozemkového fondu ČR a souladu s územním plánem jsou převedeny tyto pozemky na obec zdarma.

Graf 1. Investiční a provozní náklady (v mil. Kč) - klasická ČOV a KČOV


Graf 2. Součet nákladů za 10 a 20 let provozu (v mil. Kč) - klasická ČOV a KČOV

Z uvedených grafů je patrno, že investiční náklady kořenových čistíren jsou o něco vyšší. K tomu je nutno dodat, že samotná obec platí pouze minimum (obvykle 10 % s ohledem na typ dotace). Proto jsou náklady na pořízení kořenové ČOV pro obec pouze 100 tis. Kč z částky 1 mil. Kč. Tato investice se obci vrátí již v prvním roce provozu. Snížení investičních nákladů až o jednu třetinu lze dále dosáhnout využitím vlastních zdrojů obce. Myšlenka spočívá ve využití místních zdrojů surovin (kamenivo filtru tvoří cca 30–40 % celkové ceny) a zjednodušení výkopových prací, kdy je výkopek odvážen pouze do blízké vzdálenosti od čistírny.


zdroj: http://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6447408; http://www.korenova-cisticka.cz/

NABÍZÍME:


Kořenové čistírny


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy