db Betonové jímky s.r.o. © 2017
sitemap


db Betonové jímky s.r.o.
db Betonové jímky s.r.o.

Rychlý kontakt:

tel:   (+420) 732 32 32 44
mail:   jimky@db-jimky.cz
tel:   (+420) 732 32 32 45


Adresa:

db Betonové jímky s.r.o.
Stříbrná 851
Bystřice nad Pernštejnem
593 01

IČ: 28268571
DIČ: CZ28268571


Doporučte nás facebooku

Revize vodních děl (domovních čistíren odpadních vod) povolených podle §15a zákona 254/2001 Sb., o vodách.

Vlastník vodního díla je povinen dle § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, provádět jedenkrát za dva roky revize vodního díla (ČOV do 50 ekvivalentních obyvatel) ohlášeného podle §15a zákona o vodách prostřednictvím odborně způsobilé osoby pověřené Ministerstvem životního prostředí. Výsledky těchto revizí je povinen předávat do 31. prosince příslušného roku vodoprávnímu úřadu. Vlastník vodního díla je povinen odstranit zjištěné závady ve lhůtě do 60 dnů od provedení revize.

Vodní zákon v § 59 odst. 1 písm. k) stanoví povinnost provádět revizi ohlášeného vodního díla jedenkrát za dva roky (počítáno od ohlášení vodního díla). První revizi DČOV je doporučeno provést do 6 měsíců od jejího uvedení do provozu a následně každé 2 roky, a to zejména z důvodu kontroly provádění údržby zařízení provozovatelem, včasného zjištění případných technických závad a možnost reklamace výrobku.

Při revizi technik zkontroluje:
 • dokumenaci a soulad s projektovou dokumenací,
 • technický stav vodního díla,
 • přístup k ČOV a bezpečnost přístupu,
 • funkčnost a případné poškození vnitřních vestaveb,
 • statické závady, poškození nebo nežádoucí úpravy vnitřních vestaveb DČOV,
 • poškození nebo deformace konstrukce DČOV,
 • poškození vnějšími vlivy, které by mohly ovlivnit statiku nádrže (např. blízkost pojezdové plochy, kořeny stromů, propady půdy v okolí čistírny),
 • poškození nebo netěsnost nátokového a odtokového potrubí,
 • statické závady nebo poškození nebo nežádoucí úpravy vnitřních vestaveb DČOV,
 • technologický stav,
 • stav biologické části,
 • kvalitu a množství aktivovaného kalu,
 • kvalitu odotoku.

Revizi za společnost db Betonové jímky s.r.o. provádí Ing. Lukáš Dvořáček, odborně způsobilá osoba s pověřením MŽP ČR (OZO) č. 163

viz. seznam odborně způsobilých osob str. 10

NABÍZÍME:


Technické revize ČOV


výměna odkazů| Betonovejimky.eu| Septiky žumpy